خبرگزاری دلیل یکی از پروژه های بی نظیر خبری ما می باشد امکان دسترسی بر اساس نقش کاربر لینک های داخلی گالری های مختلف خبرنامه های مختلف و صدها امکانات مهم دیگر

مشتریمدیرمسئول خبرگزاری
سازندهراگاسافت
اتمام22 بهمن 1401
مهارت هاjava/php/HTML / WordPress
وبسایتdlil.ir